tween.js

10 _ yoyo

Demonstrating the yoyo() feature.

yoyo with repeat once
yoyo with repeat forever
yoyo with repeat once, relative values
yoyo with repeat forever, relative values